Back

ⓘ Chính phủ Việt NamChính phủ Việt Nam
                                     

ⓘ Chính phủ Việt Nam

Chính phủ Việt Nam là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, cơ quan chấp hành của Quốc hội. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. Trước khi có tên là Chính phủ, cơ quan này được gọi với tên là Hội đồng chính phủ trong giai đoạn 1959-1980 và Hội đồng Bộ trưởng trong giai đoạn 1980-1992

                                     

1. Lịch sử tên gọi

 • Hiến pháp 1992, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 1992 được đổi lại là Chính phủ
 • Hiến pháp 1946, bản Hiến pháp đầu tiên thông qua ngày 9 tháng 11 năm 1946 gọi là Chính phủ. Chủ tịch nước đứng đầu Chính phủ, giúp việc cho Chủ tịch nước có Nội các do Thủ tướng đứng đầu cùng các Bộ trưởng, Thứ trưởng, Phó Thủ tướng
 • Hiến pháp 2013, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 vẫn giữ nguyên tên gọi Chính phủ.
 • Hiến pháp 1980, có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 1980, gọi là Hội đồng Bộ trưởng.
 • Hiến pháp 1959, có hiệu lực từ ngày 31 tháng 12 năm 1959, gọi với tên gọi Hội đồng Chính phủ.
                                     

2. Nhiệm kì

Hiến pháp 2013, Điều 97 quy định:

"Nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chính phủ tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới thành lập Chính phủ".

Trong đó, Điều 71 quy định nhiệm kì của mỗi khóa Quốc hội là 5 năm.

                                     

3. Thành phần

Hiến pháp 2013, Điều 95 Mục 1 có quy định:

"Chính phủ gồm Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ do Quốc hội quyết định. Chính phủ làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số."

                                     

4. Nhiệm vụ và quyền hạn

Hiến pháp 2013, Điều 96 quy định:

"Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

 • Phối hợp với Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình."
 • Tổ chức đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước theo ủy quyền của Chủ tịch nước; quyết định việc ký, gia nhập, phê duyệt hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ, trừ điều ước quốc tế trình Quốc hội phê chuẩn quy định tại khoản 14 Điều 70; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, lợi ích chính đáng của tổ chức và công dân Việt Nam ở nước ngoài;
 • Trình Quốc hội quyết định thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 • Thống nhất quản lý về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, thông tin, truyền thông, đối ngoại, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; thi hành lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và các biện pháp cần thiết khác để bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm tính mạng, tài sản của Nhân dân;
 • Thống nhất quản lý nền hành chính quốc gia; thực hiện quản lý về cán bộ, công chức, viên chức và công vụ trong các cơ quan nhà nước; tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong bộ máy nhà nước; lãnh đạo công tác của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp; hướng dẫn, kiểm tra Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; tạo điều kiện để Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do luật định;
 • Tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước;
 • Bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền con người, quyền công dân; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội;
 • Đề xuất, xây dựng chính sách trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều này; trình dự án luật, dự án ngân sách nhà nước và các dự án khác trước Quốc hội; trình dự án pháp lệnh trước Ủy ban thường vụ Quốc hội;


                                     

5. Trách nhiệm

Chính phủ chịu sự giám sát của Chủ tịch nước và Quốc hội. Chính phủ phải chấp hành:

 • Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.
 • Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội,
 • Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội,

Chính phủ phải chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Chủ tịch nước, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Chính phủ được quy định tại Chương VIII, Hiến pháp 1992, Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001, và Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định 23/2003/NĐ-CP.

Nghị định của Chính phủ và quyết định của Thủ tướng Chính phủ là văn bản quy phạm pháp luật dưới luật ở Việt Nam.

                                     

6. Danh sách các cơ quan trong bộ máy Chính phủ

Chính phủ hiện nay có 18 Bộ, 4 cơ quan ngang Bộ và 11 đơn vị trực thuộc.

 • Các Bộ
 • Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Bộ Y tế
 • Bộ Công Thương
 • Bộ Quốc phòng
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Bộ Nội vụ
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Bộ Tài chính
 • Bộ Ngoại giao
 • Bộ Xây dựng
 • Bộ Giao thông vận tải
 • Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Bộ Tư pháp
 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Bộ Công an
 • Các Cơ quan ngang Bộ
 • Văn phòng Chính phủ
 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Thanh tra Chính phủ
 • Ủy ban Dân tộc
 • Các cơ quan thuộc Chính phủ
 • Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
 • Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Đài Truyền hình Việt Nam
 • Đài Tiếng nói Việt Nam
 • Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
 • Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
 • Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Thông tấn xã Việt Nam
 • Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh từ năm 2018 trở thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam


                                     

7.1. Nhiệm vụ của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng trong Chính phủ Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phụ trách Nội chính

 • Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác
 • Xử lý các vấn đề thường xuyên về công tác dân tộc, tôn giáo và thi đua khen thưởng.
 • Đặc xá.
 • Phòng chống tham nhũng; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 • Cải cách tư pháp.
 • Phòng chống tội phạm.
 • Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
 • Phối hợp công tác giữa Chính phủ với Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
 • Cải cách thủ tục hành chính - Phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại.
 • Làm nhiệm vụ Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm; Chủ tịch các Hội đồng, các Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan.
 • Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ đạo: Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
 • Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ
 • Thay mặt Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện các công việc của Chính phủ khi Thủ tướng Chính phủ vắng mặt khi được Thủ tướng Chính phủ ủy nhiệm.
                                     

7.2. Nhiệm vụ của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng trong Chính phủ Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách Đối ngoại

 • Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác
 • Ngoại giao và quan hệ đối ngoại bao gồm đối ngoại Đảng, Nhà nước và nhân dân.
 • Công tác biên giới và các vấn đề Biển Đông - Hải đảo.
 • Công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
 • Các vấn đề về nhân quyền.
 • Quan hệ với các tổ chức quốc tế và khu vực, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.
 • Hỗ trợ phát triển chính thức ODA và viện trợ phi chính phủ.
 • Hội nhập quốc tế; theo dõi, chỉ đạo đàm phán và thực hiện các cam kết quốc tế song phương, đa phương trừ các lĩnh vực quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này.
 • Làm Chủ tịch các Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia, Trưởng ban Chỉ đạo nhà nước về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền, Trưởng ban chỉ đạo về Nhân quyền, Chủ tịch các Hội đồng quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan.
 • Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ
                                     

7.3. Nhiệm vụ của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng trong Chính phủ Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách Kinh tế tổng hợp

 • Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác
 • Chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội; xóa đói giảm nghèo.
 • Phát triển các loại hình doanh nghiệp.
 • Hội nhập kinh tế quốc tế; theo dõi, chỉ đạo đàm phán và thực hiện các Hiệp định kinh tế song phương và đa phương.
 • Khối kinh tế tổng hợp, bao gồm: Kế hoạch; tài chính, giá cả; tiền tệ ngân hàng; thị trường chứng khoán, các nguồn đầu tư tài chính; dự báo và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô.
 • Kinh tế hợp tác, hợp tác xã.
 • Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước.
 • Làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; Trưởng ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương nhà nước; Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; Chủ tịch các Hội đồng quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan.
 • Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ.
 • Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ đạo: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.
                                     

7.4. Nhiệm vụ của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng trong Chính phủ Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách Khoa giáo - Văn xã

 • Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác
 • Lao động, việc làm và các vấn đề xã hội.
 • Giáo dục và đào tạo.
 • Văn hóa, du lịch; thể dục, thể thao.
 • Khoa học và công nghệ.
 • Thông tin và truyền thông.
 • Y tế, dân số, gia đình và trẻ em.
 • Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ đạo: Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Y tế; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ
 • Làm Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh; Trưởng ban Chỉ đạo nhà nước về du lịch; Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm; Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Chủ tịch các Hội đồng quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan.


                                     

7.5. Nhiệm vụ của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng trong Chính phủ Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách Kinh tế ngành

 • Giúp Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác
 • Công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.
 • Đầu tư trực tiếp của nước ngoài FDI.
 • Các công trình trọng điểm quốc gia, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp của Luật Đầu tư và Luật Đầu tư công.
 • Công nghiệp, thương mại - xuất nhập khẩu, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường.
 • Các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất.
 • Chỉ đạo bảo đảm năng lượng và tiết kiệm năng lượng.
 • Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ đạo: Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước; Trưởng ban Chỉ đạo nhà nước các Dự án trọng điểm về dầu khí; Trưởng ban Chỉ đạo Tổ chức điều phối phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm; Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; Chủ tịch các Hội đồng quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan.
 • Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ
                                     

8. Hình thức hoạt động

Hình thức hoạt động tập thể của Chính phủ là các phiên họp Chính phủ. Những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Chính phủ được thảo luận tập thể và quyết định theo đa số trong trường hợp biểu quyết có tỷ lệ là 50-50 thì kết quả theo bên có Thủ tướng Chính phủ.

Theo ông Nguyễn Văn Phúc, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Việt Nam, trước đây, Chính phủ Việt Nam hầu như chỉ trình các báo cáo lên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trước mà không trình Quốc hội Việt Nam. Chỉ sau khi Bộ Chính trị kết luận thì báo cáo mới được trình Quốc hội. Trong một vài khóa Quốc hội Việt Nam gần đây trước khóa 14, Bộ Chính trị cho phép Đảng đoàn Quốc hội hoặc Ủy ban kinh tế của Quốc hội có ý kiến trước đối với những vấn đề liên quan.

                                     

9. Ban cán sự đảng Chính phủ

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban cán sự đảng Chính phủ
 • Lãnh đạo Chính phủ thực hiện đúng đắn đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng trong hoạt động của Chính phủ.
 • Chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những đề xuất và quyết định của Ban cán sự đảng.
 • Phối hợp với Đảng ủy khối và Đảng ủy cơ quan xây dựng Đảng bộ cơ quan Văn phòng Chính phủ trong sạch, vững mạnh.
 • Thực hiện các nghị quyết của Đảng về tổ chức, cán bộ; quyết định những vấn đề về tổ chức, cán bộ theo sự phân công, phân cấp của Bộ Chính trị.
Tổ chức của Ban cán sự đảng Chính phủ
 • Ban cán sự đảng có con dấu.
 • Ban cán sự đảng có từ 7 đến 9 ủy viên, gồm các đồng chí đảng viên là Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và một số đồng chí Bộ trưởng.
 • Bí thư, Phó Bí thư và các ủy viên Ban cán sự đảng do Bộ Chính trị chỉ định.
 • Ban cán sự đảng chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thành viên Ban cán sự đảng Chính phủ hiện gồm: Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an; thành viên khác nếu có do Ban cán sự đảng đề nghị, Bộ Chính trị quyết định. Thủ tướng Chính phủ làm Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực làm Phó Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị, Ban cán sự đảng Chính phủ đề xuất hoặc trình
 • Về việc xét tặng thưởng Huân chương Sao vàng cho cá nhân.
 • Kiến nghị xử lý trách nhiệm cá nhân cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị quản lý khi có vi phạm trong hoạt động của Chính phủ.
 • Những vấn đề khác Ban cán sự đảng Chính phủ thấy cần xin ý kiến Bộ Chính trị.
 • Tình hình đặc biệt về kinh tế – xã hội nổi lên trong năm và các giải pháp cần tập trung chỉ đạo khắc phục theo yêu cầu của Bộ Chính trị hoặc khi thấy cần thiết.
Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Bí thư, Ban cán sự đảng Chính phủ đề xuất hoặc trình
 • Về việc xét tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho cá nhân.
 • Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ hiện nay: Phạm Minh Chính, Phó Bí thư: Trương Hòa Bình.
 • Kiến nghị xử lý trách nhiệm cá nhân cán bộ thuộc diện Ban Bí thư quản lý khi có vi phạm trong hoạt động của Chính phủ. trích Quy định Bổ sung số 216-QĐ/TW ngày 01 tháng 4 năm 2009)
                                     

10. Chính phủ hiện nay

Thành phần

Chiều 27/7/2016, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV thông qua nghị quyết cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, gồm Thủ tướng, một Phó thủ tướng thường trực, một Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao, 3 Phó Thủ tướng và 17 bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Ngày 28/7/2016, Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 chính thức ra mắt sau khi được Quốc hội phê chuẩn.

Tại kì họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt sau Đại hội Đảng XIII, trong đó có Chính phủ. Tính đến tháng 4/2021, hầu như tất cả các thành viên Chính phủ hiện nay đều là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó 4 người là Ủy viên Bộ Chính trị.

                                     

11. Các chính phủ trong lịch sử Việt Nam

Cộng hòa Miền Nam Việt Nam

 • Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam 6/6/1969 - 2/7/1976

Việt Nam Cộng hòa

 • Chính phủ quân quản 1963 - 1967
 • Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa
 • Nguyên thủ Việt Nam Cộng hoà
 • Chính phủ Đệ nhị Cộng hòa 1967 - 1975
 • Chính phủ Đệ nhất Cộng hòa 1955 - 1963

Quốc gia Việt Nam

 • Chính phủ Trung ương Lâm thời Việt Nam 1948 - 1949
 • Chính phủ Quốc gia Việt Nam 1949 - 1955

Cộng hòa Tự trị Nam Kỳ

 • Chính phủ Lâm thời Nam Phần 1947 - 1948
 • Chính phủ Cộng hòa Tự trị Nam Kỳ 1946 - 1947
 • Chính phủ Lâm thời Nam Kỳ 1946
                                     

11.1. Các chính phủ trong lịch sử Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 • Chính phủ Việt Nam 2011 – 2016
 • Chính phủ Việt Nam 1976 – 1981
 • Chính phủ Việt Nam 2002 – 2007
 • Chính phủ Việt Nam 2021 – 2026
 • Chính phủ Việt Nam 2016 – 2021
 • Chính phủ Việt Nam 1987 – 1992
 • Chính phủ Việt Nam 1992 – 1997
 • Chính phủ Việt Nam 1997 – 2002
 • Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
 • Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
 • Chính phủ Việt Nam 2007 – 2011
 • Chính phủ Việt Nam 2031 – 2036
 • Chính phủ Việt Nam 2026 – 2031
 • Chính phủ Việt Nam 1981 – 1987
                                     

11.2. Các chính phủ trong lịch sử Việt Nam Cộng hòa Miền Nam Việt Nam

 • Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam 6/6/1969 - 2/7/1976
                                     

11.3. Các chính phủ trong lịch sử Việt Nam Việt Nam Cộng hòa

 • Chính phủ quân quản 1963 - 1967
 • Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa
 • Nguyên thủ Việt Nam Cộng hoà
 • Chính phủ Đệ nhị Cộng hòa 1967 - 1975
 • Chính phủ Đệ nhất Cộng hòa 1955 - 1963
                                     

11.4. Các chính phủ trong lịch sử Việt Nam Quốc gia Việt Nam

 • Chính phủ Trung ương Lâm thời Việt Nam 1948 - 1949
 • Chính phủ Quốc gia Việt Nam 1949 - 1955
                                     

11.5. Các chính phủ trong lịch sử Việt Nam Cộng hòa Tự trị Nam Kỳ

 • Chính phủ Lâm thời Nam Phần 1947 - 1948
 • Chính phủ Cộng hòa Tự trị Nam Kỳ 1946 - 1947
 • Chính phủ Lâm thời Nam Kỳ 1946
                                     

11.6. Các chính phủ trong lịch sử Việt Nam Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

 • Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1971 – 1975
 • Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
 • Chính phủ Liên hiệp Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1/1/1946 - 2/3/1946
 • Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1964 – 1971
 • Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1960 – 1964
 • Chính phủ Mở rộng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 22/9/1955 – 1960
 • Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 2/3/1946 - 3/11/1946
 • Chính phủ Cách mạng Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 28/8/1945 - 31/12/1945
 • Chính phủ Liên hiệp Quốc dân Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 3/11/1946 - 22/9/1955
 • Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1975 – 1976
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →